"και ανυμνήσωμεν" | ENGLISH

"καὶ ἀνυμνήσωμεν"

ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΟΙ ΥΜΝΟΙ ΗΧΟΓΡΑΦΗΜΕΝΟΙ ΤΟ 1930
ΑΠΟ ΤΗ ΜΕΛΠΩ ΜΕΡΛΙΕΨάλλουν

ο Μητροπολίτης Σάμου Ειρηναίος Παπαμιχαήλ
ο Σίμων Καράς και η Χορωδία του Συλλόγου προς Διάδοσιν της Εθνικής Μουσικής
ο Δημήτρης Παπαποστόλης
και ο Δημήτρης Καρώνης


Ι. Ύμνοι του Πάθους και της Ανάστασης

 1. Θεὸς Κύριος... συστήσασθε ἑορτὴν - Ἔθνη, ἵνα τί ἐφρυάξατε, εκλογές από τη θ’ ωδή του Κανόνος, και Ἐξέλθετε ἔθνη, στιχηρό ιδιόμελο των Αίνων του Όρθρου της Κυριακής των Βαΐων (ήχος δ' "λέγετος")

 2. Ἀλληλούϊα - Ἰδού ὁ Νυμφίος, απολυτίκιον της ακολουθίας του Νυμφίου (ήχος πλ. δ' τρίφωνος)

 3. Ἔφριξε παίδων εὐαγών - Ψυχαῖς καθαραῖς, ειρμοί των κανόνων της Μ. Δευτέρας και Μ. Τετάρτης αντίστοιχα (ήχος β') και Τὸν νυμφῶνά σου βλέπω, εξαποστειλάριο της ακολουθίας του Νυμφίου (ήχος γ').

 4. Πᾶσα Πνοὴ - Ἐρχόμενος ὁ Κύριος, στιχηρό ιδιόμελο των Αίνων του Όρθρου της Μ. Δευτέρας (ήχος α')

 5. Κατευθυνθήτω από τη Θ. Λειτουργία των Προηγιασμένων (ήχος πλ. β')

 6. Δόξα Πατρὶ - Ἐξέδυσάν με - Καὶ νῦν - Τὸν νῶτόν μου ἔδωκα, δοξαστικό των Αίνων της Ακολουθίας των Παθών (ήχος πλ. β')

 7. Τὸν τάφον σου Σωτήρ, αναστάσιμο κάθισμα του Επιταφίου Θρήνου (ήχος α' χρωματικός)

 8. Εγκώμια του Επιταφίου: Ἡ ζωή ἐν τάφῳ - Ἂξιόν ἐστί (ήχος πλ.α'), Αἱ γενεαὶ πάσαι - Ἔρραναν τὸν τάφον (ήχος γ') και Ὃτε κατήλθες, αναστάσιμο απολυτίκιο (ήχος β’)

 9. Κύριε ἐκέκραξα - Κατευθυνθήτω (ήχος πλ. α') από τη Θ. Λειτουργία των Προηγιασμένων

 10. Δεῦτε λάβετε φῶς (ήχος πλ. α') - Τὴν Ἀνάστασίν Σου (ήχος β’) - Εὐαγγέλιο τῆς Αναστάσεως (ἐκ τοῦ κατὰ Μάρκον, ιστ' 1-8) - Χριστός Ἀνέστη (ήχος πλ. α') - Ἀναστάσεως ἡμέρα - Καθαρθῶμεν τὰς αἰσθήσεις (ήχος α’), από τον Όρθρο της Αναστάσεως.

 11. Μὴ τῆς φθορᾶς, ειρμός της θ' ωδής (αντί του “ Ἄξιόν ἐστι”) της Πεντηκοστής (ήχος βαρύς από Ζω) ΙΙ. Ύμνοι των ακολουθιών της ημέρας και των εορτών "του ενιαυτού""και ανυμνήσωμεν" | ENGLISH

Designed by TemplatesBox