"και ανυμνήσωμεν" | ENGLISH

"καὶ ἀνυμνήσωμεν"

ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΟΙ ΥΜΝΟΙ ΗΧΟΓΡΑΦΗΜΕΝΟΙ ΤΟ 1930
ΑΠΟ ΤΗ ΜΕΛΠΩ ΜΕΡΛΙΕΨάλλουν

ο Μητροπολίτης Σάμου Ειρηναίος Παπαμιχαήλ
ο Σίμων Καράς και η Χορωδία του Συλλόγου προς Διάδοσιν της Εθνικής Μουσικής
ο Δημήτρης Παπαποστόλης
και ο Δημήτρης Καρώνης


ΙΙ. Ύμνοι των ακολουθιών της ημέρας
και των εορτών "του ενιαυτού"


  1. Ὑπεραγία Θεοτόκε - Πολλοῖς συνεχόμενος πειρασμοῖς - Τὴν ὑψηλοτέραν - Ἀλαλα τὰ χείλη τῶν ἀσεβῶν (ήχος πλ. δ' τρίφωνος) - Ἀπόστολοι ἐκ περάτων (ήχος γ'), τροπάρια του Μικρού και του Μεγάλου Παρακλητικού Κανόνα

  2. Ό καθαρώτατος ναὸς τοῦ Σωτῆρος, κοντάκιο των Εισοδίων (ήχος δ' χρωματικός)

  3. Ἀγαπήσώ σε - Ἄξιον ἐστί, της "αρχιερατικής" θ. Λειτουργίας (ήχος β')

  4. Τὸν Δεσπότην καὶ ἀρχιερέα, "ψαλλόμενον εἰς τὸν ἀσπασμὸν τῶν ἁγίων εἰκόνων ὑπό τοῦ Ἀρχιερέως", από την Ακολουθία του Όρθρου (ήχος βαρύς από Ζω)

  5. Μακάριος ἀνήρ, από τον Εσπερινό του Σαββάτου και σε Μνήμες Αγίων (ήχος πλ. δ')

  6. Ἀνοίξω τὸ στόμα μου, ειρμός της α' ωδής του Κανόνος του Ακαθίστου (ήχος δ' "λέγετος")

  7. Τὴν ὡραιότητα τῆς παρθενίας σου, Θεοτόκιο του Ακαθίστου (ήχος γ')

  8. Δόξα σοι τῷ δείξαντι τὸ φῶς, τροπάρια από την αργή δοξολογία της Ακολουθίας του Όρθρου (ήχος Βαρύς από Ζω τετράφωνος)

  9. Γένους βροτείου, καταβασία της δ' ωδής του κανόνος του Όρθρου των Χριστουγέννων (ήχος α')

  10. Πᾶσα πνοή - Εὐφραίνεσθε, δίκαιοι, στιχηρό ιδιόμελο των αίνων από τον Όρθρο των Χριστουγέννων (ήχος δ' "λέγετος")"και ανυμνήσωμεν" | ENGLISH

Designed by TemplatesBox